ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี

สอบถามเพิ่มเติม 090-592-8614

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.กรอกฟอร์ม ขอใบเสนอราคา
2.ทางเราจะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปวิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกชนิดที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ถูกยกเลิกทั้งหมด โดยจะต้องถูกถ่ายโอนมาสู่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3)

Central Lab Thai มีความพร้อมในการให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ในด้านทดลองประสิทธิภาพและสารพิษตกค้างให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามระบบ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนด พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย การวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Central Lab Thai ดำเนินการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายมีผลการทดสอบวัตถุอันตรายกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น พืช โรคพืช วัชพืช หรือศัตรูพืชอื่นๆ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

การทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร Central Lab Thai เป็นหน่วยงานรับรองร่วมกับอีก 3 สมาคม ให้สามารถดำเนินการทดลองพิษตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตร เรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2552

การทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่างๆ Central Lab Thai สามารถช่วยผู้ประกอบการในการทดสอบ การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม และการวิจัยกระบวนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติทุกรุ่นของการผลิตและเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม centrallabthai.com
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12